Projecten

Samen met onze partners ontwikkelen wij ons programma. De projecten die hieruit voortkomen organiseren wij ook samen met hen.
Wat we precies doen, hoe we dit organiseren en wat onze speerpunten zijn, hebben we vastgelegd in ons jaarplan 2022.

Jaarplan 2022

We zien steeds meer dat de zorg en behandeling, en daarmee ook de preventie, rondom 'de klant thuis' wordt georganiseerd. Al langere tijd hebben wij hierop geanticipeerd door lokale ketens te vormen met formele en informele partners. Met de samenwerking tussen bijvoorbeeld buurtsportcoaches, wandelvrijwilligers, fysiotherapeuten en specialisten bieden wij ondersteuning in het hebben van een actieve leefstijl en voegen waar nodig expertise toe. We nemen niet over maar gaan uit van de eigen veerkracht en de ondersteuning vanuit de omgeving. 

Het jaarplan 2022 is opgebouwd uit drie programmalijnen waarmee wij 'de klant thuis' nog beter kunnen ondersteunen:

Gezond zijn & blijven, Goed & veilig wonen, Inspireren & ontmoeten

Wij zijn volhardend in wat we doen, zijn tegelijkertijd kritisch op hoe we het doen en nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Daarom is elke programmalijn onderverdeeld in drie categorieën:  UITVOEREN, ONTWIKKELEN en ONDERZOEKEN.

Gezond zijn & blijven

Snel naar

Goed & veilig wonen

Snel naar

Inspireren & ontmoeten

Snel naar

Hoe Sûnenz en ZuidOostZorg samenwerken

ZuidOostZorg is als initiatiefnemer en facilitator onlosmakelijk verbonden aan de vereniging Sûnenz. Meer dan ooit is de samenwerking met Sûnenz partners van belang om de juiste zorg en ondersteuning te verlenen aan de klanten van ZuidOostZorg. We richten ons op klanten die thuis wonen en onderdeel uit maken van een leefgemeenschap als de Wonen in de Wijk locaties of na Kortdurende Zorg en Behandeling weer naar huis gaan. Zij kunnen een beroep doen op het Sûnenz aanbod dat hun ondersteunt bij het zo goed mogelijk thuis wonen en het zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren.

Gezond zijn & blijven

Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum

Het GABC ondersteunt de huisarts met extra geriatrische expertise m.b.t. de groeiende groep ouderen met toenemende complexiteit.

Focus:
Geriatrische expertise toevoegen aan bestaande programma's en aanbod. Kennisuitwisseling en interprofessionele samenwerking met partners.

Lokaal sport- en Beweegakkoord

Sport en bewegen versterkt zelfredzaamheid van ouderen, laat mensen participeren en draagt bij aan het behoud van gezondheid.

Focus
Sportverenigingen ontwikkelen aanbod specifiek voor ouderen.
Zorgprofessionals verwijzen door naar lokaal sportaanbod. Kennisuitwisseling.

Samen Gezond Spreekuur Smallingerland

Burgers met leefstijl gebonden gezondheidsproblemen begeleiden naar lokaal preventief aanbod.

Focus:
Samenwerking met huisartsenpraktijken uitbreiden. Toevoegen aanpak overgewicht en/of obesitas.
Versterken interprofessionele samenwerking.

Valpreventie (TOM)

Thuis Onbezorgd Mobiel is een integraal preventieprogramma voor ouderen met verhoogd valrisico. Dit programma organiseren wij samen met fysiotherapeuten en diëtisten uit ons netwerk.

Focus:
Wijkgerichte aanpak met lokale fysiotherapeuten, diëtisten en vrijwilligers. Schaalbaar model -> aanbieden in meer dorpen en wijken (Corona gelden). Betrokkenheid van gemeenten en zorgverzekeraar m.b.t. financiering.

Diabetes 2

Terugdringen van het aantal ouderen met diabetes 2 met de inzet van een effectief leefstijlprogramma. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke programma's we hiervoor gaan aanbieden.

Focus:
Onderzoek naar effectieve leefstijlprogramma's. Verkenning samenwerkingspartners en financiering.


Better in / Better out

Hoe kunnen we met bestaand preventief aanbod ouderen beter voorbereiden op een komende operatie en/of ingreep? Dit gaan we onderzoeken samen het Sportbedrijf Drachten.

Focus:
Verkenning met ziekenhuis Nij Smellinghe. In kaart brengen benodigde lokaal sport-, beweeg- en behandelaanbod.


Hoe wij werken aan het terugdringen 

van zorgkosten

Wij gebruiken het Preventmodel als uitgangspunt om een keten te bouwen met informele en formele gezondheidspartners. Waar we kunnen schalen we af of voegen we tijdelijk expertise toe en organiseren het aanbod zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Juist daarom hebben wij een breed netwerk nodig.


Daarnaast breiden we continu de 1,5 lijnszorg uit via de Regiopoli.

Veilig & goed wonen

Alliantie financieel veilig ouder worden

Een meld- en informatiepunt voor ouderen,  mantelzorgers en professionals in Smallingerland. 

Focus:
Taboe doorbreken en kennis delen bij ouderen, mantelzorgers en bij zorg- en welzijnsprofessionals. Meldpunt en vraagbaak. Interprofessionele samenwerking tussen alliantieleden.

Convenant Digitaal Smallingerland

Samen brengen van aanbod en versterking samenwerking gericht op verhogen digitale vaardigheden van.

Focus:
Bestaand aanbod van samenwerkingspartners dichtbij de burgers brengen. Bieden van individuele ondersteuning. Stimuleren gebruik van gezondheidsplatformen en apps.

Mobiliteits Advies
Platform

Het MAP faciliteert zelfstandige en verkeersveilige mobiliteit voor ouderen. 

Focus:
Agenderen van het thema mobiliteit bij overheden, professionals en ouderen. Implementatie gesprekstool 'Fit voor de Rit' bij ouderen en professionals. Onderzoek naar de implementatie van 'Fit voor de Rit' samen met NHL/Stenden

SlimoTheek

Wij laten ouderen kennis maken met (nieuwe) technologie. Wij laten zien, leggen uit en lenen uit.

Focus:
Workshops en uitleen uitbreiden naar Wonen in de Wijk locaties van ZuidOostZorg, dorpskamers en wijkcentra in aangesloten gemeenten. Ontwikkeling SlimoTheek in Ooststellingwerf met focus op dementie.

Nieuwe woonvormen

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot veranderende woon(zorg)behoeftes.

Focus:
Verkenning van positie en mogelijke bijdrage. Inspiratie en verkenning i.s.m.  Platform Pouwer. Verkenning samenwerking gemeenten en lokale initiatieven.


Reablement

Zorgprofessionals richten zich op het trainen van vaardigheden zodat ouderen zichzelf kunnen blijven helpen. 

Focus:
Verkenning hoe het aanbod van Sûnenz partners kan aansluiten en/of faciliteren.


Hoe wij werken aan kennis delen

Wij delen onze kennis met partners en voegen onze expertise toe aan groepen die actief zijn op het gebied van gezondheid en preventie. Wij sluiten aan bij de Friese Preventie Aanpak en delen onze kennis en ervaringen binnen de programmalijn Weten-Delen-Doen op het thema Ondersteuning & Zorg. Wij verbinden onderzoeksstudenten aan ons en maken onderdeel uit van het lectoraat Kortdurende zorg en behandeling bij kwetsbare ouderen van ZuidOostZorg en de Hanzehogeschool.

Inspireren & Ontmoeten

Coalitie Erbij

Een samenwerkingsverband voor de aanpak van eenzaamheid en het bevorderen van een inclusieve samenleving. 

Focus:
Samenwerking en afstemming in activiteiten van betrokken organisaties. Kennisuitwisseling en bevorderen van de inclusiviteit van ouderen.

Up! Gesprekken

Kleinschalige themagesprekken waarin lastige thema’s zoals spijt, afscheid en familie besproken o.b.v. gespreksleider. 

Focus:
Uitbreiden van het aantal deskundige gespreksleiders. Aanbod uitbreiden naar dorpskamers en wijkcentra (Corona gelden). Intervisie en het herkennen en oppakken van signalen.

Kunstatelier

Persoonsgerichte activiteiten gericht op het vergroten van sociale contacten, versterken van zelfredzaamheid en zingeving. 

Focus:
Aanbod uitbreiden naar dorpskamers en wijkcentra (Corona gelden). Stimuleren doorverwijzen van zorgprofessionals. Inspiratie en kennisuitwisseling.

Eat & Share

Maandelijks netwerkontbijt gericht op het stimuleren van lokale (keten)samenwerking door kennisdeling en kennis maken in verschillende gemeenten. 

Focus:
Themagericht werken: Wonen & Zorg; Gezondheidsvaardigheden.
Uitbreiden van het netwerk en de betrokkenheid vergroten. Opbrengsten inzichtelijk maken.

Senioren Inzicht Cursus

'Wat is jouw strategie voor later?' Cursusaanbod gericht op het zo goed en gezond mogelijk ouder worden met behoud van eigen regie. 

Focus:
Onderzoek naar relevante thema's en onderwerpen. Verkenning naar deskundige en logische samenwerkingspartners om hier uitvoering aan te geven.

dementievriendelijke samenleving

Hoe kunnen we mensen met dementie en hun mantelzorgers als samenleving nog beter ondersteunen? 

Focus:
Onderzoek naar passende interventies en samenwerkingspartners zodat mensen met dementie hun sociale positie kunnen behouden in de samenleving.

Hoe wij werken aan ons netwerk

Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dit voor het totaal en voor jezelf juist meer waarde oplevert. Dat is de grote uitdaging


Wij breiden onze lokale netwerken verder uit met betrokken, betrouwbare en sterke partners. Regionaal sluiten wij aan bij relevante allianties en netwerken met als doel kennis delen en krachten bundelen. Met het lidmaatschap bij de Federatie van Gezondheid maken wij gebruik van landelijke expertise en leveren wij een bijdrage aan politieke beïnvloeding t.b.v. preventie.